ÀMBITS D’ACTUACIÓ


Desenvolupament personal i professional:


- Formació indoor i outdoor training

- Coaching individual i d’equips

- Consultoria en formació i desenvolupament

  1. -Programes de llarg recorregut per al desen-volupament de competències i habilitats

  2. -Tallers, cursos, jornades i seminaris especia-

   litzats


Treball terapèutic:


- Acompanyament individual, de parella i familiar

- Conducció de grups terapèutics

  1. -Creació i seguiment de grups d’ajuda mútua  

  (GAMS)

SERVEIS