CREC EN ...


... la capacitat de les persones

per viure satisfetes i realitzades


... la llibertat interior de l’ésser humà per escollir la seva resposta

davant de les circumstàncies


... la necessitat de la persona

de trobar l’espai per ser qui és

i per posar en joc els seus talents,

si vol realitzar-se


... la necessitat d’aprendre

a conviure amb un mateix

abans de relacionar-se

amb els altres


... la necessitat d’un treball

consistent i disciplinat,

per aconseguir canvis

sostenibles en el temps


... que quan la persona connecta

amb el motiu que l’inspira,

l’energia que necessita per

emprendre i actuar

queda disponible


... que el treball personal es

una tasca per a tota la vida

NO CREC EN ...


... les receptes ni en

les fórmules màgiques

sinó en el procés i les necessitats úniques e irrepetibles

de cada persona


... els gurus ni els macs

sinó en el compromís

i l’esforç personal per a la millora


... la sostenibilitat dels canvis

que venen des de l’exterior

sense que hi hagi un canvi

conscient en la persona


... les fotocòpies

ni les estandarditzacions

sinó en la pròpia manera

de cadascú


... en la perfecció

sinó en el progrés de la persona

que es posa en acció

amb l’actitud i disposició adequades


... en el simple hedonisme

ni en la lluita cega per un objectiu.

La persona ha de trobar

l’equilibri entre l’esforç

i el cuidar-se a sí mateixa

COM TREBALLO